Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik.

 

Antsla Gümnaasium on ettevõtlik kool, kus tähtis osa on noorte ettevõtlusel. Projektiga „Koolipingist ettevõtjaks“ muudame ettevõtlusõppe praktilisemaks järgmiste tegevuste kaudu: ettevõtlusmängud

I, II ja III kooliastmes, õpilasfirmad, minifirmad, õpilasalgatused, heategevuslaadad, õpitoad, tootmine, meistriklassid, ärimeeste kooli kutsumine, töövarjud ja õppekäigud ettevõtetesse. Eesmärk on, et noored saavad ise teha, vastutust võtta, seega mõistavad paremini oma rolli koolis, kogukonnas ja ühiskonnas.

Projekti eesmärk:

- Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel. Meie kooli noored on ettevõtlikud ja majanduslikult mõtlevad.

- Kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe läbiviimisesse. Partner on Aktsiaselts Antsla Inno.

- Tuua sisse ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused (ettevõtlusmängud "Ettevõtlik pere I ja II kooliaste, "Ettevõtlik kodanik" II ja III kooliaste, õpilasfirmad, minifirmad, õpilasalgatused, heategevuslaadad, õpitoad ja tootmine, meistriklassid, tuntud ärimehed kooli, õppekäigud ettevõttesse).

- Muuta ettevõtlusõpe õppekava tähtsaks osaks, mis läbiva teemana kajastub kõigis õppeainetes. Projektitööna ja lõimingutena katab ettevõtlusõpe kõiki kooliastmeid.

Tulemused:

  • Ettevõtlusõpe on süsteemselt välja arendatud Antsla Gümnaasiumis kõigil koolitasanditel.
  • Ettevõtlusõppesse on kaasatud koolivälised partnerid.
  • Kasutusel on ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad projektid ja tegevused.
  • Ettevõtlusõpe on õppekava tähtis osa.

Koolipingist ettevõtjaks

Ettevõtlusmäng "Ettevõtlik pere" loovtöö