Koolielu

Antsla Gümnaasiumi kodukord


(direktori 30.09.2020 käskkiri nr 5)

Antsla Gümnaasiumi õpilased ja töötajad on kohustatud järgima oma kooli kodukorda ja töökorralduse reegleid ning Eesti Vabariigi kodanikuna riigi seadusi. Antsla Gümnaasiumi õpilased ja töötajad esindavad kõikjal väärikalt ennast, oma kooli ja oma riiki ning ei kahjusta väljaspool kooli viibides kooli mainet mitte mingil moel, sh sotsiaal- ja massimeedias.

1. Õppekorraldus
1.1. Antsla Gümnaasiumis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund. Õppetunnid toimuvad kooli ruumides või väljaspool kooli ekskursiooni/õppekäiguna või muu vormina vastavalt Antsla Gümnaasiumi õppekavas sätestatule ning Antsla Gümnaasiumi päevakavale, sh tunniplaan ja õppekava toetavad õppekavavälised tegevused, mis on avalikustatud kooli kodulehel ja Stuudiumis.

1.2. Antsla Gümnaasiumi kõik töötajad ja õpilased austavad kõigi õpilaste õigust õppida ning aitavad igakülgselt kaasa selle realiseerumisele.

1.3. Koolimaja uksed avatakse koolipäevadel kell 7.00 ja suletakse kell 17.00. Väljaspool nimetatud kellaaega toimub koolimajja sisenemine, seal viibimine ja koolimajast väljumine tegevust korraldava õpetaja/töötaja koordineerimisel. 

1.4. Õppetunni ajal peab õpilane viibima õppetunnis. Üks õppetund kestab 45-85 minutit, vaheldudes 10 minutilise vahetunniga. Teisipäevaste tundide pikkuseks on 40-80 minutit, ülekoolilise klassijuhataja tunni pikkuseks on 40 minutit. Söögivahetunni pikkuseks kõigil koolipäevadel on 30 minutit ja kõigil õpilastel on 30 minuti pikkune õuevahetund.

1.5. Kord õppetunnis:
1.5.1. tunni alustab ja lõpetab õpetaja;
1.5.2. tunni alguseks peavad tunniks vajalikud vahendid olema laual;
1.5.3. õpilane annab tunnis endast märku käe tõstmisega;
1.5.4. tunni ajal ei liigu õpilane kohalt ilma õpetaja loata;
1.5.5. tunni ajal on söömine ja närimiskummi närimine keelatud;
1.5.6. õpilane istub õpetaja poolt määratud kohal;
1.5.7. teiste õpilaste tööd häiriva õpilase võib õpetaja eraldada koos individuaalse tööülesandega iseseisvale tööle;
1.5.8. õpilane täidab tööohutuse, töötervishoiu ja isikliku hügieeni nõudeid, hoiab oma töökoha korras.

1.6. Õpilased teavitavad õppealajuhatajat, kui aineõpetaja puudub õppetunnist.

1.7. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on madalam kui 19º C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18º C.

1.8. Õppetundidest puudumine loetakse külma ilma korral põhjendatuks neil õpilastel, kes elavad kaugemal kui 3 km ning kelle sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1.8.1. - 20° C ja madalam 1. - 6. klassis;
1.8.2. - 25° C ja madalam 7. - 9. klassis.
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse EMHI veebilehel avaldatud ilmavaatluste andmete alusel. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

1.9. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1.9.1. 1. - 6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni - 10° C;
1.9.2. 7. - 12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni - 15° C;
1.9.3. mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

1.10. Kehalistest harjutustest tervislikel põhjustel vabastatud õpilane võtab kehalise kasvatuse tunnist osa ja täidab õpetaja poolt antud kehalist pingutust mittenõudvaid õpiülesandeid.

1.11. Õpilasele paremate tingimuste loomiseks võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks võib kool lapsevanema või haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija ettepanekul koostada õpilasele individuaalse õppekava.

1.12. Ühele õppepäevale planeeritakse maksimaalselt üks kontrolltöö, ühele õppenädalale maksimaalselt kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei koondata õppeperioodi lõppu. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis ainult esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

1.13. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

1.14. Klassiekskursioonideks on klassil õigus kasutada poolaastas ühte õppepäeva. Klassiekskursiooni või õppekäigu lepib seda korraldav õpetaja vähemalt 2 nädalat enne toimumist kokku direktoriga ja õppealajuhatajaga. Vastava loa saamisel informeerib aineõpetajaid ja sööklat. Ekskursioonil ja õppekäigul on kaasas direktori poolt kinnitatud õpilaste nimekiri, nimekirja koopia peab jääma kooli õpetajate tuppa stendile.

1.15. Põhikooli õpilasel ei ole lubatud võtta enesetäiendamise päeva nendel päevadel, kui klassile on planeeritud mõnes aines kontrolltöö.

2. Õppekirjandus

2.1. Õpilasel on Antsla Gümnaasiumi õppekava läbimiseks võimalik kasutada tasuta õpikuid, põhikoolis lisaks tööraamatuid, -vihikuid ja -lehti ning neid väljastab õpilasele kooli raamatukogu.

2.2. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama kooli raamatukogule tema kasutusse antud õpikud.

2.3. Õpiku rikkumise või kaotamise korral hüvitab õpilane või lapsevanem õpiku maksumuse.

2.4. Õpikute kasutamisel lähtutakse Antsla Gümnaasiumi raamatukogu-õpikeskuse kasutamiseeskirjast.

3. Õpilase ja tema vanema teavitamine hindamisest koolis

3.1. Kooli õppekavaga sätestatud Antsla Gümnaasiumi hindamise korraldus on avalikustatud kooli veebilehel ning seda tutvustatakse kooli lastevanemate koosolekul. Hindamise korraldust tutvustatakse õpilastele klassijuhataja poolt õppeaasta algul.

3.2. Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele aineõpetaja oma õppeaines õppeaasta, trimestri või õppeperioodi/kursuse algul lähtuvalt aine spetsiifikast. Aineõpetaja selgitab ja kirjutab Stuudiumi päevikusse trimestri või õppeperioodi/kursuse alguses mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. 

3.3. Õpilast ja tema vanemat teavitab Antsla Gümnaasium õppeperioodi jooksul saadud hinnetest Stuudiumi päeviku kaudu.

3.4. Antsla Gümnaasium teavitab õpilast ning tema vanemat kokkuvõtvatest trimestri ja kursusehinnetest ning põhikoolis käitumise- ja hoolsushinnetest Stuudiumi kaudu.

3.5. Kool väljastab õpilasele paberkandjal klassitunnistuse õppeaasta lõpul.

3.6. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada oma hinnete kohta teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt. Hindamise korraldust koolis reguleerib Antsla Gümnaasiumi hindamisjuhend.

4. Õpilase arengu toetamine

4.1. Antsla Gümnaasium korraldab õpilastele nende individuaalsetest vajadustest lähtuvalt võimetekohast õpet, vajadusel tagab täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde või koostab individuaalse õppekava.

4.2. Antsla Gümnaasiumis on õpilastele tagatud tugispetsialisti teenus koolis või Rajaleidja keskuses.

4.3. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse õpilasega koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja alaealise õpilase puhul lapsevanem. Antsla Gümnaasiumi arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor. 

4.4.1. Antsla Gümnaasiumis on pikapäevarühmad, mille töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor;
4.4.2. pikapäevarühma päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu liikumispaus, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis. Pikapäevarühmas osalevad õpilased saavad koolis täiendava einesöögi lapsevanema avalduse alusel. Pikapäevarühmas osalevate õpilaste einesöögi aeg on 13.45-14.00;
4.4.3.1. infovahetus kooli, õpilase ja kodu vahel toimub Stuudiumi vahendusel, telefoni ja/või e-kirja teel. Õpilane ja vanemad vastutavad, et koolil on olemas õpilase ja lapsevanema kehtiv telefoninumber ja e-posti aadress. Kontaktandmete muutusest on õpilane või lapsevanem kohustatud teavitama klassijuhatajat esimesel võimalusel ja tegema vastavad täiendused oma Stuudiumi profiilis;
4.4.3.2. õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast tehakse õpilastele ja nende vanematele teatavaks iga õppeaasta esimesel nädalal kooli veebilehe ja/või Stuudiumi kaudu kooli infojuhi poolt ja/või e-posti teel ja/või koosolekute kaudu. Õppetööga seonduvale e-kirjale vastab õpetaja 5 tööpäeva jooksul.

4.5. Antsla Gümnaasiumil on õpilaskodu. Õpilase elukorraldus õpilaskodus, vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord määratakse osapoolte vahelises lepingus, mille allkirjastavad õpilane, lapsevanem või hooldaja ja kooli direktor.

4.6. Õpilasel on õigus kasutada enda arendamiseks ja huvitegevuses osalemiseks tasuta oma kooli staadioni, jõusaali, arvutiklasse, raamatukogu, lasketiiru, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid. Võimlas, aulas, raamatukogus, õppeköögis, keemia-, füüsika-, tööõpetuse- ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid. Nõuded on sätestatud „Antsla Gümnaasiumi arvutite ja arvutivõrgu kasutamise korras“ ja „Antsla Gümnaasiumi raamatukogu-õpikeskuse kasutamiseeskirjas“. Muid ruume/õpperuume kasutatakse kooli töötajate juhiseid järgides.

4.7. Haridusliku erivajadusega õpilase arengu toetamiseks rakendatakse Antsla Gümnaasiumis meetmeid kooli direktori otsusel või nõustamiskomisjoni soovitusel. Direktori otsusel rakendatakse tugispetsialisti teenust, individuaalset õppekava, pikapäevarühma vastuvõtmist ning vanema nõusolekul õpilase üleviimist õpiabirühma või käitumisprobleemidega õpilaste klassi. Nõustamiskomisjoni soovitusel määratud tugimeetmete rakendamisel lähtub Antsla Gümnaasium põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 sätestatust.

4.8. Kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb tema andekusest, tagatakse talle individuaalse õppekava rakendamine ning vajaduse korral täiendav juhendamine aineõpetajate või teiste vastava valdkonna spetsialistide poolt haridusprogrammide või teiste haridusasutuste kaudu.

4.9. Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu toetamist koordineerib hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, kes teeb koostööd tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajatega.

4.10. Haridusliku erivajadusega õpilase toetamise üksikasjalik korraldus sätestatakse Antsla Gümnaasiumi õppekavades.

5. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine 

5.1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik koolipere liikmed.

5.2. Vahetundides jälgivad õpilaste käitumist korrapidajaõpetajad ja kõik kooli töötajad.

5.3. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning alaealiste õpilaste üle järelevalve tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist ning piirata õpilaste kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumist. Kui õpilane lahkub ilma põhjuseta kooli territooriumilt (näiteks poodi), ei vastuta kool tema tervise ja turvalisuse eest. Kooli töötajad teavitavad kantseleid koolist/kooli territooriumilt lahkumisest ja tagasi saabumisest tööpäeva kestel.

5.4. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest teguritest/juhtumitest peavad kõik kooli territooriumil viibivad isikud teavitama kohe kooli pedagooge.

5.5. Väära teo toime pannud õpilaselt on õpetajal ja/või kooli juhtkonnal õigus nõuda suulist seletust või kirjalikku seletuskirja. Seletuskiri peab sisaldama teo toimepanemise aega, kohta, kirjeldust, seletuskirja koostamise kuupäeva, seletuskirja kirjutaja nime ja allkirja.

5.6. Antsla Gümnaasiumi hoones või kooli territooriumil viibivatest alkoholi- või narkojoobes või suitsetavatest isikutest on kohustatud kõik kooli territooriumil viibivad isikud teavitama kohe kooli töötajaid, kes rakendavad vastavad meetmed.

5.7. Kui Antsla Gümnaasiumi töötajatel tekib põhjendatud kahtlus, et õpilase valduses on kodukorra p 8.2.7.1 nimetatud esemeid või aineid, võtab kool kasutusele meetmed vahetu või vahetult eesseisva ohu vähendamiseks või kõrvaldamiseks. Relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, kahtlusest teavitab kool viivitamata politseid.

5.8. Antsla Gümnaasiumi töötajatel, põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on kodukorra p 8.2.7.1 kohaselt keelatud esemeid või aineid, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist, õpilasele on eelnevalt tehtud ettepanek võimaldada kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult.

5.9. Kooli hoiule võetud esemed ja ained hoiustab keegi kooli juhtkonna liikmetest, üldjuhul õppealajuhataja. Hoiule toodud esemed tagastatakse lapsevanemale /hooldajale, välja arvatud ese või aine, mis on keelatud p 8.2.7.1  kohaselt, mille puhul kool:
1) teavitab relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, leidmisest kohe politseid ja annab need viivitamata politseile üle;
2) tagastab käesoleva lõike punktis 1 nimetamata esemed ja ained vanemale pärast õpilase käitumise arutamist vanemaga või annab need vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile.

5.10. Antsla Gümnaasiumi territooriumil või koolitöötajate vastutusel oleku ajal õpilase poolt alkohoolsete jookide, narkootilisi või psühhotroopsete ainete tarvitamisest või keelatud esemete kaasavõtmisest või toime pandud õigusrikkumisest informeerib kool vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korrale õpilase vanemat või tema seaduslikku esindajat.

5.11. Antsla Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaani kehtestab kooli direktor.

5.12. Õpilaste turvalisuse tagamiseks õppekäikudel, kooli esindamisel, õppel väljaspool klassiruumi, maakondlikel-vabariiklikel üritustel ning väljasõitudel on õpilaste saatjaks täiskasvanud kooli töötaja põhikooli osas iga kuni 17 õpilase kohta ja gümnaasiumiosas iga kuni 25 õpilase kohta.

6. Mobiiltelefon ja nutiseadmed

6.1. Antsla Gümnaasiumis kehtib reegel, et õpilaste ja õpetajate mobiil- ja nutitelefoni helinaks on “hääletu”, õppetunni ajal telefonile ei vastata ega tehta kõnesid ja ei saadeta sõnumeid. 

6.2. Koolis on õpetaja nõusolekuta keelatud filmimine, pildistamine ja lindistamine. Kaasõpilaste filmimine, pildistamine ja lindistamine nende nõusolekuta on keelatud.

6.3. Õppetunni ajal õpilane hoiab telefoni kotis või oma taskus. Õpilastel on nutiseadmete ja mobiiltelefonide kasutamine kogu õppepäeva jooksul (s.h vahetunnis) keelatud fuajees, I ja II korrusel, välja arvatud õppe eesmärgil kokkuleppel aineõpetajaga. Keelust üleastumise korral on õpetajal õigus keelatud vahend enda kätte hoiule võtta kuni koolipäeva lõpuni.

6.4. Tunni ajal kõrvaklappide kasutamine ilma õpetaja loata ei ole lubatud.

6.5. Õpetajal on õigus klassis sisse seada koht (nt karp, korv), kus saab turvaliselt tunni jooksul hoiustada elektroonilisi seadmeid. 

6.6. Punktide 6.1.–6.5. rikkumise korral karistatakse õpilast kirjaliku märkusega e-kooli, korduva rikkumise korral tuuakse õpilase mobiil- või nutitelefon, selle lisaseadmed, arvuti ja muud tehnilised vahendid, mis ei ole tunnis õpetaja poolt lubatud, hoiule õppealajuhataja kätte. 

6.7. Kui õppealajuhatajat ei ole koolis, siis hoiustab eseme keegi juhtkonna liikmetest. Eseme toob hoiustamisele õpetaja/õpilane ja ese tagastatakse lapsevanemale/hooldajale. 

6.8. Eseme hoiule võtmisest teavitatakse kohe ka lapsevanemat/hooldajat. Hoiule võetakse kooli kodukorra järgi kõik esemed, mis ei ole koolis kasutamiseks ette nähtud (nt terariistad, e-sigaretid, laserid ja p 8.2.7.1 loetletud ained või esemed). 

7. Lapsevanema õigused ja kohustused

7.1. Antsla Gümnaasiumi lapsevanemal on õigus:
7.1.1. panna laps elukohajärgsesse kooli;
7.1.2. saada teavet nii kooli- kui ka õppekorralduse kohta;
7.1.3. saada teavet koolist oma lapse õppimise ja käitumise kohta;
7.1.4. taotleda oma lapsele tugi- või mõjutusmeetmete rakendamist;
7.1.5. taotleda põhiharidust omandavale lapsele koduõpet haridus- ja teadusministeeriumi kehtestatud korras;
7.1.6. taotleda vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
7.1.7. taotleda 1.-4. klassi lapsele pikapäevarühma kohta;
7.1.8. tutvuda õppe- ja kasvatustegevusalaste dokumentidega kooli veebilehel;
7.1.9. pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
7.1.10. avaldada arvamust ja teha ettepanekuid kirjalikult kooli hoolekogule õppe- ja koolikorralduslikes küsimustes;
7.1.11. taotleda koolikohustuslikku ikka jõudvale lapsele koolikohustuse täitmise edasilükkamist.

7.2. Lapsevanemal on kohustus:
7.2.1. teatada Antsla Gümnaasiumile oma kontaktandmed;
7.2.2. luua kodus õppimist soodustavad tingimused;
7.2.3. hoolitseda lapse kooliskäimiseks majandusliku kindlustatuse eest (aastaajale vastav riietus ja jalanõud, vajalikud õppevahendid, spordi- ja suusavarustus kehalise kasvatuse tundideks ja muu vajalik);
7.2.4. teha koostööd Antsla Gümnaasiumiga;
7.2.5. tutvuda koolikorralduslike dokumentidega kooli veebilehel või paberkandjal;
7.2.6. vajadusel kasutada tugi- või mõjutusmeeteid, mida pakub Antsla Gümnaasium või õpilase elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
7.2.7. pöörduda Antsla Gümnaasiumi ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
7.2.8. tagada oma lapse koolikohustuse täitmine;
7.2.9. taotleda vajaduse korral Antsla Gümnaasiumilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
7.2.10. rahastada koduõpet ja pikapäevarühma, kui Antsla Gümnaasium korraldab selle vanema taotluse alusel.

8. Õpilase õigused, kohustused ja praktiline väärtuskasvatus

8.1. Õpilasel on õigus:
8.1.1. kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid koolimaja lahtioleku ajal ning selleks ettenähtud tingimustel. Kooli ruumide kasutamiseks tuleb pöörduda kooli direktori poole, va. arvutiklassi, raamatukogu ja riidekapi kasutamisel; 
8.1.1.1. kooli rajatisi, ruume ja vahendeid tuleb kasutada heaperemehelikult. Viimane ruumist lahkuja kustutab tuled, sulgeb aknad, lukustab ukse ja tagastab ruumi võtme kantseleisse. Peale viimase tunni lõppemist klassiruumis tõstab õpilane tooli lauale;
8.1.1.2. õpilane tagastab tema kasutuses olnud tehnilised vahendid ettenähtud kohta ja ajaks;
8.1.1.3. ruumide ja vahendite heakorra ja otstarbeka kasutamise eest vastutab õpilane/ürituse korraldaja;
8.1.1.4. ruumide või vahendite pahatahtliku rikkumise korral on õpilane/ürituse korraldaja kohustatud koolile hüvitama tekkinud materiaalse kahju;
8.1.1.5. kooli raamatukogus täidab õpilane „Antsla Gümnaasiumi raamatukogu-õpikeskuse kasutamiseeskirja“ (kooli veebilehel);
8.1.1.6. kooli arvutiklassis täidab õpilane „Antsla Gümnaasiumi arvutite ja arvutivõrgu kasutamise korda“ (kooli veebilehel);
8.1.1.7. loodusainete klassides täidab õpilane nende ruumide kasutamise erinõudeid;
8.1.1.8. koolimajas ei ole lubatud käia roomiktallaga ja/või määrdunud jalanõudega, koolimajas tuleb kanda vahetusjalanõusid;
8.1.1.9. jalgrattaga kooli tulnud õpilased saavad ratta paigutada koolimaja ees asuvasse parklasse, kus tuleb ratas kindlasti lukustada. Kool ei vastuta parklasse paigutatud jalgrataste eest;
8.1.1.10. võimlas kasutatavad spordijalatsid on mittemääriva tallaga, välisjalanõudes saali ei lubata. Välisjalatsid vahetatakse koheselt välisukse juures;
8.1.1.11. õpilane ei viibi õppetöö ajal üleriietes koolimajas. Kool annab õppeajaks tasuta õpilase kasutusse riidekapi ning väljastab õpilasele kapi lukustamiseks vajaliku võtme lepingu (kooli veebilehel) sõlmimisel ja uue õppeaasta algul;
8.1.1.12. kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamiseks sõlmitakse leping. Leping võib olla suuline või kirjalik vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele. Lepingu Antsla Gümnaasiumi poolseks esindajaks on kooli direktor;
8.1.2. saada tugispetsialistide teenust;
8.1.3. täita õpiülesandeid ja osaleda temale Antsla Gümnaasiumi päevakavaga või individuaalse õppekavaga ettenähtud õppes;
8.1.4. võtta osa Antsla Gümnaasiumi huviringidest;
8.1.5. osaleda Antsla Gümnaasiumi õpilasesinduse tegevuses;
8.1.6. einestada selleks ettenähtud ajal koolimajas ainult sööklas või kohvikus.

8.2. Õpilasel on kohustus:
8.2.1. täita õpiülesandeid ja osaleda temale Antsla Gümnaasiumi päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
8.2.2. anda iga päev õppetöös endast parim ja püüda kaitsta igaühe õigust koolis haridust omandada, valmistuda igaks õppetunniks vastavalt õpetaja juhistele, mitte tegelda tundi mittepuutuvate asjadega ega tunni osalejate segamisega;
8.2.3. täita kooli töötaja seaduslikke korraldusi; täita tööohutuse, töötervishoiu ja isikliku hügieeni nõudeid; hoida oma töökoht korras; mitte tarvitada ja levitada narkootikume, toksilisi ning psühhotroopseid aineid, alkoholi, tubakatooteid ja energiajooke; 
8.2.4. igapäevaselt kanda tagasihoidlikku, puhast, hooldatud, sobivat riietust; alates 2019/2020 õppeaastast kooli tulnud õpilased kannavad igapäevaselt vähemalt ühte kooli logoga elementi (märk, riietusese jm) ja vahetusjalatseid (mitte põrandaid määrivaid ega sportjalatsid, vahetusjalatsites õuealale ei minda); sportimisel kanda spordiriietust; pidulikel aktustel ja üritustel kanda kooli logoga riietust või pidulikku riietust; aulasse ei võeta kaasa koolikotte; üleriideid ja vahetusjalatseid hoida selleks ettenähtud kohas, riidekappe kasutada lepingus ettenähtud korras; õpilane ei kanna kooliruumides peakatet või kapuutsi.
8.2.5. käituda vahetundides nii, et ei seata ohtu ennast ja kaasõpilasi (ei jookse, ei tõukle, ei tekita ummikuid jne);
8.2.6. omada tööks vajalikke vahendeid ja varustust, kasutada oma ja kooli vahendeid säästlikult; viimaste tahtlikul rikkumisel hüvitada koolile nende maksumus; 
8.2.7. koolitööks mittevajalikke vahendeid kooli mitte kaasa võtta;
8.2.7.1. koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:
1) relv relvaseaduse tähenduses;
2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
3) aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
4) aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;
5) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks;
8.2.8. täita klassikorrapidaja kohustusi lähtudes kooli korrapidamise juhendist; osaleda ühiskasulikus töös;
8.2.9. käituda koolis ja väljaspool kooli eetiliselt ja vastavuses õigusaktidega;
8.2.10. järgida Antsla Gümnaasiumi kodukorras kehtestatud reegleid, mis on avalikustatud kooli veebilehel ja paberkandjal koolis;
8.2.11. Antsla Gümnaasiumisse õppima asumisel tegema endale isikliku konto Stuudiumis ning olema iseseisvalt võimeline seda õppetöös kasutama.

8.3. Antsla Gümnaasiumi õpilaste kogukonna hüvanguks tehtav töö on kooli väärtus- ja töökasvatuse osa, mis vastab õpilase eale ja võimetele ning teostatakse igal kooliaastal. Näiteks: ülekooliliste sündmuste korraldamine, territooriumi ja ruumide materiaalse õpikeskkonna korrastamine ja säilimise tagamine.

9. Õpilase tunnustamine

9.1. Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast:
9.1.1. kiitusega klassi/põhikooli lõpetamisel;
9.1.2. gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga.

9.2. Antsla Gümnaasiumi kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast järgmiselt:
9.2.1. suuline kiitus;
9.2.2. kiitus e-päevikus;
9.2.3. tunnustamine kooli koduleheküljel;
9.2.4. direktori käskkirjaga kiituse avaldamine;
9.2.5. tunnustamine väga heade õppetulemuste eest üksikutes õppeainetes;
9.2.6. tunnustamine kooli kuldse kiituskirjaga väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest; 
9.2.7. tunnustamine kooli hõbedase kiituskirjaga hea ja väga hea õppeedukuse ning hea või eeskujuliku käitumise eest;
9.2.8. kooli tänukirja, diplomiga autasustamine;
9.2.9. koolivaba päev trimestris enese täiendamiseks heade ja väga heade hinnetega ning hea või eeskujuliku käitumisega põhikooli õpilastele;
9.2.10. tunnustamine loov- ja uurimistööde koostamise eest, osalemise eest maakondlikel või vabariiklikel olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel;
9.2.11. parimate sportlaste tunnustamine (1.-6. koht maakondlikel või vabariiklikel võistlustel); 
9.2.12. tunnustamine silmapaistva tegevuse eest koolis (huvi- ja ühiskondlik tegevus);
9.2.13. tunnustamine aasta õpilase tiitliga;
9.2.14. kiitusega/medaliga lõpetanute ja nende vanemate vastuvõtust osavõtt;
9.2.15. kandmine kooli auraamatusse.

10. Lapsevanemate tunnustamine

10.1. Kooli lapsevanemaid tunnustatakse:
10.1.1. tänukiri õppeaasta lõpus hea õppimise ja käitumisega õpilase vanemale;
10.1.2. koostöösõbralikumaks lapsevanemaks valimine;
10.1.3. tänukiri või meene kooli toetamise ja abistamise eest;
10.1.4. kutse direktori vastuvõtule.

11. Koostöö korraldamine lapsevanematega

11.1. Antsla Gümnaasium võimaldab lapsevanemal ühistegemistes osaleda kooli üritustel; pakkuda abi koolisiseste ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel; pakkuda abi õppetööd toetavate ürituste sponsoreerimisega või sponsorite leidmisega; õppetööd toetavate ürituste rahastamiseks projektide kirjutamisega.

11.2. Klassijuhatajad viivad läbi arenguvestlusi õpilaste ja lastevanematega vastavalt Antsla Gümnaasiumis kehtestatud arenguvestluste läbiviimise korrale.

12. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes

12.1. Õpilase suhtes võib Antsla Gümnaasiumis rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid, mille eesmärgiks on mõjutada õpilasi täitma koolikohustust, käituma kooli kodukorra kohaselt, teistest lugu pidama ja ennetama turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.

12.2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase ja lapsevanema selgitused ja põhjendatakse tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilase vanemat teavitatakse tugi- või mõjutusmeetme määramisest kirjalikult.

12.3. Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid:
12.3.1. arenguvestluse läbiviimine;
12.3.2. individuaalse õppekava rakendamine;
12.3.3. õpilase suunamine pikapäevarühma;
12.3.4. suunamine kooli juures tegutsevasse huviringi;
12.3.5. vestlus tugispetsialistiga (sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator, logopeed);
12.3.6. õpilase suunamine käitumisprobleemide või kasvatusraskustega õpilaste klassi.

12.4. Õpilase suhtes võib rakendada mõjutusmeetmeid:
12.4.1. õpetaja suuline märkus;
12.4.2. õpetaja kirjalik märkus e-päevikus;
12.4.3. õpetaja suuline kiitus;
12.4.4. õpetaja kirjalik kiitus e-päevikus;
12.4.5. vestlused õpilane - klassijuhataja, õpilane - klassijuhataja - lapsevanem, õpilane - õppealajuhataja - direktor, õpilane - kooli sotsiaalpedagoog või/ja valla sotsiaaltöötaja või õpilane - kooli töötajad;
12.4.6. klassi aineõpetajate koosoleku, juhtkonna, õppenõukogu noomitus;
12.4.7. kooli direktori käskkirjaline märkus/noomitus;
12.4.8. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida selleks määratud õpperuumis/tunnirahuklassis ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused, tagades vajadusel õpilase pedagoogilise juhendamise;
12.4.9. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine ja kokkulepe edasiseks tegevuseks;
12.4.10. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine lapsevanema nõusolekul;
12.4.11. pärast õppetundide lõppu õpilase rakendamine määratud tegevusse kuni 1,5 tundi ühe õppepäeva jooksul, arvestades transpordi korraldusega;
12.4.12. ajutine keeld osa võtta huvialategevusest koolis (näiteks üritustest ja väljasõitudest jms) ning kooli esindamisest;
12.4.13. õppenõukogu kehtestatud ajutine õppes osalemise keeld kuni 10 õppepäeva ühe poolaasta jooksul koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele ja tema vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Vanem tagab õpilase järelevalve ja õppimise kodus;
12.4.14. õppenõukogu otsus õpilase elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt taotluse esitamiseks alaealiste komisjonile alaealise õpilase õigusrikkumise arutamiseks;
12.4.15. selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmine, mis on koolitööks ebavajalikud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga:
12.4.15.1.  põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on p 8.2.7.1  keelatud esemeid või aineid, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest, koolikotist ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist;
12.4.15.2. selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmine, mis on p 8.2.7.1  kohaselt keelatud;

13. Õpilaspileti väljastamine

13.1. Õpilase vanema taotlusel väljastatakse õpilasele tasuta kooli õpilaspilet.

13.2. Õpilaspileti väljaandmine toimub haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

13.3. Õpilase vanemal on õigus esitada koolile vormikohane taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui õpilaspilet on rikutud/hävinud/kadunud/varastatud või õpilase nimi või isikukood on muutunud. 

13.4. Õpilane tagastab õpilaspileti koolist lahkumisel koos koolile kuuluva varaga.

14. Koolikohustuse täitmine

14.1. Koolikohustus on õpilase kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui õpilane puudub õppest mõjuva põhjuseta.

14.2. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on ilmastikutingimused, õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine, läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, olulised perekondlikud põhjused või muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused (kooli esindamine).

14.3. Õppest puudumine enesetäiendamisepäeval peab olema eelnevalt kooskõlastatud klassijuhatajaga.

14.4. Õppetöö ajal  võib õpilane taotleda luba minna koos perega reisile üks kord õppeaasta jooksul kuni 10 tööpäeva, kui ta on esitanud koolile sellekohase taotluse 14 tööpäeva enne väljasõitu. Kui õpilase käitumise või õppimise seisukohast pole vastuargumente, siis võimaldatakse õppetööst eemal viibimine. Taotluse blankett on kooli veebilehel. 

14.5. Lapsevanem teavitab õppest puudumise esimesel päeval klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjusest e-päevikus, e-kirja, SMS-sõnumi kaudu või helistamise teel hommikul enne kella 8.00.

14.6. Telefoni teel edastatud puudumisteate korral edastab lapsevanem puudumistõendi e-päeviku kaudu.

14.7. Kui lapsevanem ei ole klassijuhatajat teavitanud õpilase puudumisest, teavitab klassijuhataja sellest vanemat järgmisel õppepäeval.

14.8. Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning tal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab sotsiaalpedagoog/kool kolmandal õppest puudumise päeval elukoha järgset kohalikku omavalitsust.

14.9. Kui põhikooli õpilane on õppest puudunud ühe kuu jooksul 10 protsenti õppetundidest, teavitab kool elukoha järgset kohalikku omavalitsust.

14.10. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsenti õppetundidest, kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

14.11. Kui koolikohustusliku ea ületanud õpilane rikub korduvalt kooli kodukorda, ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis, puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, on koolil õigus õpilane koolist välja arvata.

14.12. Õpilase kooli kodukorra täitmine kajastub poolaasta- ja aastalõpu käitumishinde kommentaaris. 

15. Gümnaasiumi (10.-12. klass) õpilase väljaarvamise kord 

15.1. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades järgnevas sätestatut:
15.1.1. kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem/seaduslik esindaja on koolile esitanud sellekohase taotluse;
15.1.2. kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja vanem/seaduslik esindaja ei ole esitanud hiljemalt 30. augustiks kooli direktorile taotlust õpilase kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal;
15.1.3. kui õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda  ja rakendatud mõjutusmeetmeid ei toimi;
15.1.4. kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;
15.1.5. edasijõudmatuse tõttu õppetöös:
15.1.5.1. kui 10.-11. klassi õpilasele on välja pandud jooksva õppeaasta õppeperioodi(de) lõpuks (pärast määratud täiendavat õppetöönädalat) kolm või enam hinnet „1” (nõrk) või „2” (puudulik) või „MA” (mittearvestatud), kaasa arvatud uurimuse või praktilise töö hinne;
15.1.5.2. kui 12. klassi õpilasele on välja pandud jooksva õppeaasta õppeperioodi(de) lõpuks (st eksamiperioodi alguseks) rohkem kui kolm hinnet „1” (nõrk) või „2” (puudulik) või „MA” (mittearvestatud);
15.1.5.3. kui õpilane ei soorita talle määratud täiendavat õppetööd vähemalt rahuldavalt ja tema kursusehinde parandamise aega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;
15.1.6. kui õpilane on täitnud gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
15.1.7. õpilase surma korral. 

16. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

16.1. Kooli hoone territooriumil on videovalve.

16.2. Videovalve otsepilti ja salvestisi võib kasutada Antsla Gümnaasiumi hoone, territooriumi ja territooriumile paigaldatud vara kaitseks ning territooriumil viibivate isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks.

16.3. Digitaalsed videosalvestid võimaldavad vaadata sündmusi tagasiulatuvalt. Arhiiv säilitatakse 30 päeva ja siis kirjutatakse informatsioon uute salvestustega üle. Täiendavat pildiarhiivi ei salvestata.

16.4. Juurdepääsuõigus videovalve otsepildile ja salvestistele on kooli direktoril, direktori asetäitjal majanduse alal ja infojuhil.
 

(direktori 30.09.2020 käskkiri nr 5)

Antsla Gümnaasiumi õpilased ja töötajad on kohustatud järgima oma kooli kodukorda ja töökorralduse reegleid ning Eesti Vabariigi kodanikuna riigi seadusi. Antsla Gümnaasiumi õpilased ja töötajad esindavad kõikjal väärikalt ennast, oma kooli ja oma riiki ning ei kahjusta väljaspool kooli viibides kooli mainet mitte mingil moel, sh sotsiaal- ja massimeedias.

1. Õppekorraldus
1.1. Antsla Gümnaasiumis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund. Õppetunnid toimuvad kooli ruumides või väljaspool kooli ekskursiooni/õppekäiguna või muu vormina vastavalt Antsla Gümnaasiumi õppekavas sätestatule ning Antsla Gümnaasiumi päevakavale, sh tunniplaan ja õppekava toetavad õppekavavälised tegevused, mis on avalikustatud kooli kodulehel ja Stuudiumis.

1.2. Antsla Gümnaasiumi kõik töötajad ja õpilased austavad kõigi õpilaste õigust õppida ning aitavad igakülgselt kaasa selle realiseerumisele.

1.3. Koolimaja uksed avatakse koolipäevadel kell 7.00 ja suletakse kell 17.00. Väljaspool nimetatud kellaaega toimub koolimajja sisenemine, seal viibimine ja koolimajast väljumine tegevust korraldava õpetaja/töötaja koordineerimisel. 

1.4. Õppetunni ajal peab õpilane viibima õppetunnis. Üks õppetund kestab 45-85 minutit, vaheldudes 10 minutilise vahetunniga. Teisipäevaste tundide pikkuseks on 40-80 minutit, ülekoolilise klassijuhataja tunni pikkuseks on 40 minutit. Söögivahetunni pikkuseks kõigil koolipäevadel on 30 minutit ja kõigil õpilastel on 30 minuti pikkune õuevahetund.

1.5. Kord õppetunnis:
1.5.1. tunni alustab ja lõpetab õpetaja;
1.5.2. tunni alguseks peavad tunniks vajalikud vahendid olema laual;
1.5.3. õpilane annab tunnis endast märku käe tõstmisega;
1.5.4. tunni ajal ei liigu õpilane kohalt ilma õpetaja loata;
1.5.5. tunni ajal on söömine ja närimiskummi närimine keelatud;
1.5.6. õpilane istub õpetaja poolt määratud kohal;
1.5.7. teiste õpilaste tööd häiriva õpilase võib õpetaja eraldada koos individuaalse tööülesandega iseseisvale tööle;
1.5.8. õpilane täidab tööohutuse, töötervishoiu ja isikliku hügieeni nõudeid, hoiab oma töökoha korras.

1.6. Õpilased teavitavad õppealajuhatajat, kui aineõpetaja puudub õppetunnist.

1.7. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on madalam kui 19º C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18º C.

1.8. Õppetundidest puudumine loetakse külma ilma korral põhjendatuks neil õpilastel, kes elavad kaugemal kui 3 km ning kelle sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1.8.1. - 20° C ja madalam 1. - 6. klassis;
1.8.2. - 25° C ja madalam 7. - 9. klassis.
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse EMHI veebilehel avaldatud ilmavaatluste andmete alusel. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

1.9. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1.9.1. 1. - 6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni - 10° C;
1.9.2. 7. - 12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni - 15° C;
1.9.3. mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

1.10. Kehalistest harjutustest tervislikel põhjustel vabastatud õpilane võtab kehalise kasvatuse tunnist osa ja täidab õpetaja poolt antud kehalist pingutust mittenõudvaid õpiülesandeid.

1.11. Õpilasele paremate tingimuste loomiseks võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks võib kool lapsevanema või haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija ettepanekul koostada õpilasele individuaalse õppekava.

1.12. Ühele õppepäevale planeeritakse maksimaalselt üks kontrolltöö, ühele õppenädalale maksimaalselt kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei koondata õppeperioodi lõppu. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis ainult esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

1.13. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

1.14. Klassiekskursioonideks on klassil õigus kasutada poolaastas ühte õppepäeva. Klassiekskursiooni või õppekäigu lepib seda korraldav õpetaja vähemalt 2 nädalat enne toimumist kokku direktoriga ja õppealajuhatajaga. Vastava loa saamisel informeerib aineõpetajaid ja sööklat. Ekskursioonil ja õppekäigul on kaasas direktori poolt kinnitatud õpilaste nimekiri, nimekirja koopia peab jääma kooli õpetajate tuppa stendile.

1.15. Põhikooli õpilasel ei ole lubatud võtta enesetäiendamise päeva nendel päevadel, kui klassile on planeeritud mõnes aines kontrolltöö.

2. Õppekirjandus

2.1. Õpilasel on Antsla Gümnaasiumi õppekava läbimiseks võimalik kasutada tasuta õpikuid, põhikoolis lisaks tööraamatuid, -vihikuid ja -lehti ning neid väljastab õpilasele kooli raamatukogu.

2.2. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama kooli raamatukogule tema kasutusse antud õpikud.

2.3. Õpiku rikkumise või kaotamise korral hüvitab õpilane või lapsevanem õpiku maksumuse.

2.4. Õpikute kasutamisel lähtutakse Antsla Gümnaasiumi raamatukogu-õpikeskuse kasutamiseeskirjast.

3. Õpilase ja tema vanema teavitamine hindamisest koolis

3.1. Kooli õppekavaga sätestatud Antsla Gümnaasiumi hindamise korraldus on avalikustatud kooli veebilehel ning seda tutvustatakse kooli lastevanemate koosolekul. Hindamise korraldust tutvustatakse õpilastele klassijuhataja poolt õppeaasta algul.

3.2. Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele aineõpetaja oma õppeaines õppeaasta, trimestri või õppeperioodi/kursuse algul lähtuvalt aine spetsiifikast. Aineõpetaja selgitab ja kirjutab Stuudiumi päevikusse trimestri või õppeperioodi/kursuse alguses mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. 

3.3. Õpilast ja tema vanemat teavitab Antsla Gümnaasium õppeperioodi jooksul saadud hinnetest Stuudiumi päeviku kaudu.

3.4. Antsla Gümnaasium teavitab õpilast ning tema vanemat kokkuvõtvatest trimestri ja kursusehinnetest ning põhikoolis käitumise- ja hoolsushinnetest Stuudiumi kaudu.

3.5. Kool väljastab õpilasele paberkandjal klassitunnistuse õppeaasta lõpul.

3.6. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada oma hinnete kohta teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt. Hindamise korraldust koolis reguleerib Antsla Gümnaasiumi hindamisjuhend.

4. Õpilase arengu toetamine

4.1. Antsla Gümnaasium korraldab õpilastele nende individuaalsetest vajadustest lähtuvalt võimetekohast õpet, vajadusel tagab täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde või koostab individuaalse õppekava.

4.2. Antsla Gümnaasiumis on õpilastele tagatud tugispetsialisti teenus koolis või Rajaleidja keskuses.

4.3. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse õpilasega koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja alaealise õpilase puhul lapsevanem. Antsla Gümnaasiumi arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor. 

4.4.1. Antsla Gümnaasiumis on pikapäevarühmad, mille töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor;
4.4.2. pikapäevarühma päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu liikumispaus, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis. Pikapäevarühmas osalevad õpilased saavad koolis täiendava einesöögi lapsevanema avalduse alusel. Pikapäevarühmas osalevate õpilaste einesöögi aeg on 13.45-14.00;
4.4.3.1. infovahetus kooli, õpilase ja kodu vahel toimub Stuudiumi vahendusel, telefoni ja/või e-kirja teel. Õpilane ja vanemad vastutavad, et koolil on olemas õpilase ja lapsevanema kehtiv telefoninumber ja e-posti aadress. Kontaktandmete muutusest on õpilane või lapsevanem kohustatud teavitama klassijuhatajat esimesel võimalusel ja tegema vastavad täiendused oma Stuudiumi profiilis;
4.4.3.2. õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast tehakse õpilastele ja nende vanematele teatavaks iga õppeaasta esimesel nädalal kooli veebilehe ja/või Stuudiumi kaudu kooli infojuhi poolt ja/või e-posti teel ja/või koosolekute kaudu. Õppetööga seonduvale e-kirjale vastab õpetaja 5 tööpäeva jooksul.

4.5. Antsla Gümnaasiumil on õpilaskodu. Õpilase elukorraldus õpilaskodus, vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord määratakse osapoolte vahelises lepingus, mille allkirjastavad õpilane, lapsevanem või hooldaja ja kooli direktor.

4.6. Õpilasel on õigus kasutada enda arendamiseks ja huvitegevuses osalemiseks tasuta oma kooli staadioni, jõusaali, arvutiklasse, raamatukogu, lasketiiru, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid. Võimlas, aulas, raamatukogus, õppeköögis, keemia-, füüsika-, tööõpetuse- ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid. Nõuded on sätestatud „Antsla Gümnaasiumi arvutite ja arvutivõrgu kasutamise korras“ ja „Antsla Gümnaasiumi raamatukogu-õpikeskuse kasutamiseeskirjas“. Muid ruume/õpperuume kasutatakse kooli töötajate juhiseid järgides.

4.7. Haridusliku erivajadusega õpilase arengu toetamiseks rakendatakse Antsla Gümnaasiumis meetmeid kooli direktori otsusel või nõustamiskomisjoni soovitusel. Direktori otsusel rakendatakse tugispetsialisti teenust, individuaalset õppekava, pikapäevarühma vastuvõtmist ning vanema nõusolekul õpilase üleviimist õpiabirühma või käitumisprobleemidega õpilaste klassi. Nõustamiskomisjoni soovitusel määratud tugimeetmete rakendamisel lähtub Antsla Gümnaasium põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 sätestatust.

4.8. Kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb tema andekusest, tagatakse talle individuaalse õppekava rakendamine ning vajaduse korral täiendav juhendamine aineõpetajate või teiste vastava valdkonna spetsialistide poolt haridusprogrammide või teiste haridusasutuste kaudu.

4.9. Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu toetamist koordineerib hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, kes teeb koostööd tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajatega.

4.10. Haridusliku erivajadusega õpilase toetamise üksikasjalik korraldus sätestatakse Antsla Gümnaasiumi õppekavades.

5. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine 

5.1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik koolipere liikmed.

5.2. Vahetundides jälgivad õpilaste käitumist korrapidajaõpetajad ja kõik kooli töötajad.

5.3. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning alaealiste õpilaste üle järelevalve tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist ning piirata õpilaste kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumist. Kui õpilane lahkub ilma põhjuseta kooli territooriumilt (näiteks poodi), ei vastuta kool tema tervise ja turvalisuse eest. Kooli töötajad teavitavad kantseleid koolist/kooli territooriumilt lahkumisest ja tagasi saabumisest tööpäeva kestel.

5.4. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest teguritest/juhtumitest peavad kõik kooli territooriumil viibivad isikud teavitama kohe kooli pedagooge.

5.5. Väära teo toime pannud õpilaselt on õpetajal ja/või kooli juhtkonnal õigus nõuda suulist seletust või kirjalikku seletuskirja. Seletuskiri peab sisaldama teo toimepanemise aega, kohta, kirjeldust, seletuskirja koostamise kuupäeva, seletuskirja kirjutaja nime ja allkirja.

5.6. Antsla Gümnaasiumi hoones või kooli territooriumil viibivatest alkoholi- või narkojoobes või suitsetavatest isikutest on kohustatud kõik kooli territooriumil viibivad isikud teavitama kohe kooli töötajaid, kes rakendavad vastavad meetmed.

5.7. Kui Antsla Gümnaasiumi töötajatel tekib põhjendatud kahtlus, et õpilase valduses on kodukorra p 8.2.7.1 nimetatud esemeid või aineid, võtab kool kasutusele meetmed vahetu või vahetult eesseisva ohu vähendamiseks või kõrvaldamiseks. Relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, kahtlusest teavitab kool viivitamata politseid.

5.8. Antsla Gümnaasiumi töötajatel, põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on kodukorra p 8.2.7.1 kohaselt keelatud esemeid või aineid, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist, õpilasele on eelnevalt tehtud ettepanek võimaldada kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult.

5.9. Kooli hoiule võetud esemed ja ained hoiustab keegi kooli juhtkonna liikmetest, üldjuhul õppealajuhataja. Hoiule toodud esemed tagastatakse lapsevanemale /hooldajale, välja arvatud ese või aine, mis on keelatud p 8.2.7.1  kohaselt, mille puhul kool:
1) teavitab relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, leidmisest kohe politseid ja annab need viivitamata politseile üle;
2) tagastab käesoleva lõike punktis 1 nimetamata esemed ja ained vanemale pärast õpilase käitumise arutamist vanemaga või annab need vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile.

5.10. Antsla Gümnaasiumi territooriumil või koolitöötajate vastutusel oleku ajal õpilase poolt alkohoolsete jookide, narkootilisi või psühhotroopsete ainete tarvitamisest või keelatud esemete kaasavõtmisest või toime pandud õigusrikkumisest informeerib kool vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korrale õpilase vanemat või tema seaduslikku esindajat.

5.11. Antsla Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaani kehtestab kooli direktor.

5.12. Õpilaste turvalisuse tagamiseks õppekäikudel, kooli esindamisel, õppel väljaspool klassiruumi, maakondlikel-vabariiklikel üritustel ning väljasõitudel on õpilaste saatjaks täiskasvanud kooli töötaja põhikooli osas iga kuni 17 õpilase kohta ja gümnaasiumiosas iga kuni 25 õpilase kohta.

6. Mobiiltelefon ja nutiseadmed

6.1. Antsla Gümnaasiumis kehtib reegel, et õpilaste ja õpetajate mobiil- ja nutitelefoni helinaks on “hääletu”, õppetunni ajal telefonile ei vastata ega tehta kõnesid ja ei saadeta sõnumeid. 

6.2. Koolis on õpetaja nõusolekuta keelatud filmimine, pildistamine ja lindistamine. Kaasõpilaste filmimine, pildistamine ja lindistamine nende nõusolekuta on keelatud.

6.3. Õppetunni ajal õpilane hoiab telefoni kotis või oma taskus. Õpilastel on nutiseadmete ja mobiiltelefonide kasutamine kogu õppepäeva jooksul (s.h vahetunnis) keelatud fuajees, I ja II korrusel, välja arvatud õppe eesmärgil kokkuleppel aineõpetajaga. Keelust üleastumise korral on õpetajal õigus keelatud vahend enda kätte hoiule võtta kuni koolipäeva lõpuni.

6.4. Tunni ajal kõrvaklappide kasutamine ilma õpetaja loata ei ole lubatud.

6.5. Õpetajal on õigus klassis sisse seada koht (nt karp, korv), kus saab turvaliselt tunni jooksul hoiustada elektroonilisi seadmeid. 

6.6. Punktide 6.1.–6.5. rikkumise korral karistatakse õpilast kirjaliku märkusega e-kooli, korduva rikkumise korral tuuakse õpilase mobiil- või nutitelefon, selle lisaseadmed, arvuti ja muud tehnilised vahendid, mis ei ole tunnis õpetaja poolt lubatud, hoiule õppealajuhataja kätte. 

6.7. Kui õppealajuhatajat ei ole koolis, siis hoiustab eseme keegi juhtkonna liikmetest. Eseme toob hoiustamisele õpetaja/õpilane ja ese tagastatakse lapsevanemale/hooldajale. 

6.8. Eseme hoiule võtmisest teavitatakse kohe ka lapsevanemat/hooldajat. Hoiule võetakse kooli kodukorra järgi kõik esemed, mis ei ole koolis kasutamiseks ette nähtud (nt terariistad, e-sigaretid, laserid ja p 8.2.7.1 loetletud ained või esemed). 

7. Lapsevanema õigused ja kohustused

7.1. Antsla Gümnaasiumi lapsevanemal on õigus:
7.1.1. panna laps elukohajärgsesse kooli;
7.1.2. saada teavet nii kooli- kui ka õppekorralduse kohta;
7.1.3. saada teavet koolist oma lapse õppimise ja käitumise kohta;
7.1.4. taotleda oma lapsele tugi- või mõjutusmeetmete rakendamist;
7.1.5. taotleda põhiharidust omandavale lapsele koduõpet haridus- ja teadusministeeriumi kehtestatud korras;
7.1.6. taotleda vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
7.1.7. taotleda 1.-4. klassi lapsele pikapäevarühma kohta;
7.1.8. tutvuda õppe- ja kasvatustegevusalaste dokumentidega kooli veebilehel;
7.1.9. pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
7.1.10. avaldada arvamust ja teha ettepanekuid kirjalikult kooli hoolekogule õppe- ja koolikorralduslikes küsimustes;
7.1.11. taotleda koolikohustuslikku ikka jõudvale lapsele koolikohustuse täitmise edasilükkamist.

7.2. Lapsevanemal on kohustus:
7.2.1. teatada Antsla Gümnaasiumile oma kontaktandmed;
7.2.2. luua kodus õppimist soodustavad tingimused;
7.2.3. hoolitseda lapse kooliskäimiseks majandusliku kindlustatuse eest (aastaajale vastav riietus ja jalanõud, vajalikud õppevahendid, spordi- ja suusavarustus kehalise kasvatuse tundideks ja muu vajalik);
7.2.4. teha koostööd Antsla Gümnaasiumiga;
7.2.5. tutvuda koolikorralduslike dokumentidega kooli veebilehel või paberkandjal;
7.2.6. vajadusel kasutada tugi- või mõjutusmeeteid, mida pakub Antsla Gümnaasium või õpilase elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
7.2.7. pöörduda Antsla Gümnaasiumi ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
7.2.8. tagada oma lapse koolikohustuse täitmine;
7.2.9. taotleda vajaduse korral Antsla Gümnaasiumilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
7.2.10. rahastada koduõpet ja pikapäevarühma, kui Antsla Gümnaasium korraldab selle vanema taotluse alusel.

8. Õpilase õigused, kohustused ja praktiline väärtuskasvatus

8.1. Õpilasel on õigus:
8.1.1. kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid koolimaja lahtioleku ajal ning selleks ettenähtud tingimustel. Kooli ruumide kasutamiseks tuleb pöörduda kooli direktori poole, va. arvutiklassi, raamatukogu ja riidekapi kasutamisel; 
8.1.1.1. kooli rajatisi, ruume ja vahendeid tuleb kasutada heaperemehelikult. Viimane ruumist lahkuja kustutab tuled, sulgeb aknad, lukustab ukse ja tagastab ruumi võtme kantseleisse. Peale viimase tunni lõppemist klassiruumis tõstab õpilane tooli lauale;
8.1.1.2. õpilane tagastab tema kasutuses olnud tehnilised vahendid ettenähtud kohta ja ajaks;
8.1.1.3. ruumide ja vahendite heakorra ja otstarbeka kasutamise eest vastutab õpilane/ürituse korraldaja;
8.1.1.4. ruumide või vahendite pahatahtliku rikkumise korral on õpilane/ürituse korraldaja kohustatud koolile hüvitama tekkinud materiaalse kahju;
8.1.1.5. kooli raamatukogus täidab õpilane „Antsla Gümnaasiumi raamatukogu-õpikeskuse kasutamiseeskirja“ (kooli veebilehel);
8.1.1.6. kooli arvutiklassis täidab õpilane „Antsla Gümnaasiumi arvutite ja arvutivõrgu kasutamise korda“ (kooli veebilehel);
8.1.1.7. loodusainete klassides täidab õpilane nende ruumide kasutamise erinõudeid;
8.1.1.8. koolimajas ei ole lubatud käia roomiktallaga ja/või määrdunud jalanõudega, koolimajas tuleb kanda vahetusjalanõusid;
8.1.1.9. jalgrattaga kooli tulnud õpilased saavad ratta paigutada koolimaja ees asuvasse parklasse, kus tuleb ratas kindlasti lukustada. Kool ei vastuta parklasse paigutatud jalgrataste eest;
8.1.1.10. võimlas kasutatavad spordijalatsid on mittemääriva tallaga, välisjalanõudes saali ei lubata. Välisjalatsid vahetatakse koheselt välisukse juures;
8.1.1.11. õpilane ei viibi õppetöö ajal üleriietes koolimajas. Kool annab õppeajaks tasuta õpilase kasutusse riidekapi ning väljastab õpilasele kapi lukustamiseks vajaliku võtme lepingu (kooli veebilehel) sõlmimisel ja uue õppeaasta algul;
8.1.1.12. kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamiseks sõlmitakse leping. Leping võib olla suuline või kirjalik vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele. Lepingu Antsla Gümnaasiumi poolseks esindajaks on kooli direktor;
8.1.2. saada tugispetsialistide teenust;
8.1.3. täita õpiülesandeid ja osaleda temale Antsla Gümnaasiumi päevakavaga või individuaalse õppekavaga ettenähtud õppes;
8.1.4. võtta osa Antsla Gümnaasiumi huviringidest;
8.1.5. osaleda Antsla Gümnaasiumi õpilasesinduse tegevuses;
8.1.6. einestada selleks ettenähtud ajal koolimajas ainult sööklas või kohvikus.

8.2. Õpilasel on kohustus:
8.2.1. täita õpiülesandeid ja osaleda temale Antsla Gümnaasiumi päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
8.2.2. anda iga päev õppetöös endast parim ja püüda kaitsta igaühe õigust koolis haridust omandada, valmistuda igaks õppetunniks vastavalt õpetaja juhistele, mitte tegelda tundi mittepuutuvate asjadega ega tunni osalejate segamisega;
8.2.3. täita kooli töötaja seaduslikke korraldusi; täita tööohutuse, töötervishoiu ja isikliku hügieeni nõudeid; hoida oma töökoht korras; mitte tarvitada ja levitada narkootikume, toksilisi ning psühhotroopseid aineid, alkoholi, tubakatooteid ja energiajooke; 
8.2.4. igapäevaselt kanda tagasihoidlikku, puhast, hooldatud, sobivat riietust; alates 2019/2020 õppeaastast kooli tulnud õpilased kannavad igapäevaselt vähemalt ühte kooli logoga elementi (märk, riietusese jm) ja vahetusjalatseid (mitte põrandaid määrivaid ega sportjalatsid, vahetusjalatsites õuealale ei minda); sportimisel kanda spordiriietust; pidulikel aktustel ja üritustel kanda kooli logoga riietust või pidulikku riietust; aulasse ei võeta kaasa koolikotte; üleriideid ja vahetusjalatseid hoida selleks ettenähtud kohas, riidekappe kasutada lepingus ettenähtud korras; õpilane ei kanna kooliruumides peakatet või kapuutsi.
8.2.5. käituda vahetundides nii, et ei seata ohtu ennast ja kaasõpilasi (ei jookse, ei tõukle, ei tekita ummikuid jne);
8.2.6. omada tööks vajalikke vahendeid ja varustust, kasutada oma ja kooli vahendeid säästlikult; viimaste tahtlikul rikkumisel hüvitada koolile nende maksumus; 
8.2.7. koolitööks mittevajalikke vahendeid kooli mitte kaasa võtta;
8.2.7.1. koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:
1) relv relvaseaduse tähenduses;
2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
3) aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
4) aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;
5) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks;
8.2.8. täita klassikorrapidaja kohustusi lähtudes kooli korrapidamise juhendist; osaleda ühiskasulikus töös;
8.2.9. käituda koolis ja väljaspool kooli eetiliselt ja vastavuses õigusaktidega;
8.2.10. järgida Antsla Gümnaasiumi kodukorras kehtestatud reegleid, mis on avalikustatud kooli veebilehel ja paberkandjal koolis;
8.2.11. Antsla Gümnaasiumisse õppima asumisel tegema endale isikliku konto Stuudiumis ning olema iseseisvalt võimeline seda õppetöös kasutama.

8.3. Antsla Gümnaasiumi õpilaste kogukonna hüvanguks tehtav töö on kooli väärtus- ja töökasvatuse osa, mis vastab õpilase eale ja võimetele ning teostatakse igal kooliaastal. Näiteks: ülekooliliste sündmuste korraldamine, territooriumi ja ruumide materiaalse õpikeskkonna korrastamine ja säilimise tagamine.

9. Õpilase tunnustamine

9.1. Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast:
9.1.1. kiitusega klassi/põhikooli lõpetamisel;
9.1.2. gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga.

9.2. Antsla Gümnaasiumi kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast järgmiselt:
9.2.1. suuline kiitus;
9.2.2. kiitus e-päevikus;
9.2.3. tunnustamine kooli koduleheküljel;
9.2.4. direktori käskkirjaga kiituse avaldamine;
9.2.5. tunnustamine väga heade õppetulemuste eest üksikutes õppeainetes;
9.2.6. tunnustamine kooli kuldse kiituskirjaga väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest; 
9.2.7. tunnustamine kooli hõbedase kiituskirjaga hea ja väga hea õppeedukuse ning hea või eeskujuliku käitumise eest;
9.2.8. kooli tänukirja, diplomiga autasustamine;
9.2.9. koolivaba päev trimestris enese täiendamiseks heade ja väga heade hinnetega ning hea või eeskujuliku käitumisega põhikooli õpilastele;
9.2.10. tunnustamine loov- ja uurimistööde koostamise eest, osalemise eest maakondlikel või vabariiklikel olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel;
9.2.11. parimate sportlaste tunnustamine (1.-6. koht maakondlikel või vabariiklikel võistlustel); 
9.2.12. tunnustamine silmapaistva tegevuse eest koolis (huvi- ja ühiskondlik tegevus);
9.2.13. tunnustamine aasta õpilase tiitliga;
9.2.14. kiitusega/medaliga lõpetanute ja nende vanemate vastuvõtust osavõtt;
9.2.15. kandmine kooli auraamatusse.

10. Lapsevanemate tunnustamine

10.1. Kooli lapsevanemaid tunnustatakse:
10.1.1. tänukiri õppeaasta lõpus hea õppimise ja käitumisega õpilase vanemale;
10.1.2. koostöösõbralikumaks lapsevanemaks valimine;
10.1.3. tänukiri või meene kooli toetamise ja abistamise eest;
10.1.4. kutse direktori vastuvõtule.

11. Koostöö korraldamine lapsevanematega

11.1. Antsla Gümnaasium võimaldab lapsevanemal ühistegemistes osaleda kooli üritustel; pakkuda abi koolisiseste ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel; pakkuda abi õppetööd toetavate ürituste sponsoreerimisega või sponsorite leidmisega; õppetööd toetavate ürituste rahastamiseks projektide kirjutamisega.

11.2. Klassijuhatajad viivad läbi arenguvestlusi õpilaste ja lastevanematega vastavalt Antsla Gümnaasiumis kehtestatud arenguvestluste läbiviimise korrale.

12. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes

12.1. Õpilase suhtes võib Antsla Gümnaasiumis rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid, mille eesmärgiks on mõjutada õpilasi täitma koolikohustust, käituma kooli kodukorra kohaselt, teistest lugu pidama ja ennetama turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.

12.2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase ja lapsevanema selgitused ja põhjendatakse tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilase vanemat teavitatakse tugi- või mõjutusmeetme määramisest kirjalikult.

12.3. Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid:
12.3.1. arenguvestluse läbiviimine;
12.3.2. individuaalse õppekava rakendamine;
12.3.3. õpilase suunamine pikapäevarühma;
12.3.4. suunamine kooli juures tegutsevasse huviringi;
12.3.5. vestlus tugispetsialistiga (sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator, logopeed);
12.3.6. õpilase suunamine käitumisprobleemide või kasvatusraskustega õpilaste klassi.

12.4. Õpilase suhtes võib rakendada mõjutusmeetmeid:
12.4.1. õpetaja suuline märkus;
12.4.2. õpetaja kirjalik märkus e-päevikus;
12.4.3. õpetaja suuline kiitus;
12.4.4. õpetaja kirjalik kiitus e-päevikus;
12.4.5. vestlused õpilane - klassijuhataja, õpilane - klassijuhataja - lapsevanem, õpilane - õppealajuhataja - direktor, õpilane - kooli sotsiaalpedagoog või/ja valla sotsiaaltöötaja või õpilane - kooli töötajad;
12.4.6. klassi aineõpetajate koosoleku, juhtkonna, õppenõukogu noomitus;
12.4.7. kooli direktori käskkirjaline märkus/noomitus;
12.4.8. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida selleks määratud õpperuumis/tunnirahuklassis ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused, tagades vajadusel õpilase pedagoogilise juhendamise;
12.4.9. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine ja kokkulepe edasiseks tegevuseks;
12.4.10. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine lapsevanema nõusolekul;
12.4.11. pärast õppetundide lõppu õpilase rakendamine määratud tegevusse kuni 1,5 tundi ühe õppepäeva jooksul, arvestades transpordi korraldusega;
12.4.12. ajutine keeld osa võtta huvialategevusest koolis (näiteks üritustest ja väljasõitudest jms) ning kooli esindamisest;
12.4.13. õppenõukogu kehtestatud ajutine õppes osalemise keeld kuni 10 õppepäeva ühe poolaasta jooksul koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele ja tema vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Vanem tagab õpilase järelevalve ja õppimise kodus;
12.4.14. õppenõukogu otsus õpilase elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt taotluse esitamiseks alaealiste komisjonile alaealise õpilase õigusrikkumise arutamiseks;
12.4.15. selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmine, mis on koolitööks ebavajalikud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga:
12.4.15.1.  põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on p 8.2.7.1  keelatud esemeid või aineid, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest, koolikotist ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist;
12.4.15.2. selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmine, mis on p 8.2.7.1  kohaselt keelatud;

13. Õpilaspileti väljastamine

13.1. Õpilase vanema taotlusel väljastatakse õpilasele tasuta kooli õpilaspilet.

13.2. Õpilaspileti väljaandmine toimub haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

13.3. Õpilase vanemal on õigus esitada koolile vormikohane taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui õpilaspilet on rikutud/hävinud/kadunud/varastatud või õpilase nimi või isikukood on muutunud. 

13.4. Õpilane tagastab õpilaspileti koolist lahkumisel koos koolile kuuluva varaga.

14. Koolikohustuse täitmine

14.1. Koolikohustus on õpilase kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui õpilane puudub õppest mõjuva põhjuseta.

14.2. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on ilmastikutingimused, õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine, läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, olulised perekondlikud põhjused või muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused (kooli esindamine).

14.3. Õppest puudumine enesetäiendamisepäeval peab olema eelnevalt kooskõlastatud klassijuhatajaga.

14.4. Õppetöö ajal  võib õpilane taotleda luba minna koos perega reisile üks kord õppeaasta jooksul kuni 10 tööpäeva, kui ta on esitanud koolile sellekohase taotluse 14 tööpäeva enne väljasõitu. Kui õpilase käitumise või õppimise seisukohast pole vastuargumente, siis võimaldatakse õppetööst eemal viibimine. Taotluse blankett on kooli veebilehel. 

14.5. Lapsevanem teavitab õppest puudumise esimesel päeval klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjusest e-päevikus, e-kirja, SMS-sõnumi kaudu või helistamise teel hommikul enne kella 8.00.

14.6. Telefoni teel edastatud puudumisteate korral edastab lapsevanem puudumistõendi e-päeviku kaudu.

14.7. Kui lapsevanem ei ole klassijuhatajat teavitanud õpilase puudumisest, teavitab klassijuhataja sellest vanemat järgmisel õppepäeval.

14.8. Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning tal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab sotsiaalpedagoog/kool kolmandal õppest puudumise päeval elukoha järgset kohalikku omavalitsust.

14.9. Kui põhikooli õpilane on õppest puudunud ühe kuu jooksul 10 protsenti õppetundidest, teavitab kool elukoha järgset kohalikku omavalitsust.

14.10. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsenti õppetundidest, kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

14.11. Kui koolikohustusliku ea ületanud õpilane rikub korduvalt kooli kodukorda, ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis, puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, on koolil õigus õpilane koolist välja arvata.

14.12. Õpilase kooli kodukorra täitmine kajastub poolaasta- ja aastalõpu käitumishinde kommentaaris. 

15. Gümnaasiumi (10.-12. klass) õpilase väljaarvamise kord 

15.1. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades järgnevas sätestatut:
15.1.1. kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem/seaduslik esindaja on koolile esitanud sellekohase taotluse;
15.1.2. kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja vanem/seaduslik esindaja ei ole esitanud hiljemalt 30. augustiks kooli direktorile taotlust õpilase kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal;
15.1.3. kui õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda  ja rakendatud mõjutusmeetmeid ei toimi;
15.1.4. kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;
15.1.5. edasijõudmatuse tõttu õppetöös:
15.1.5.1. kui 10.-11. klassi õpilasele on välja pandud jooksva õppeaasta õppeperioodi(de) lõpuks (pärast määratud täiendavat õppetöönädalat) kolm või enam hinnet „1” (nõrk) või „2” (puudulik) või „MA” (mittearvestatud), kaasa arvatud uurimuse või praktilise töö hinne;
15.1.5.2. kui 12. klassi õpilasele on välja pandud jooksva õppeaasta õppeperioodi(de) lõpuks (st eksamiperioodi alguseks) rohkem kui kolm hinnet „1” (nõrk) või „2” (puudulik) või „MA” (mittearvestatud);
15.1.5.3. kui õpilane ei soorita talle määratud täiendavat õppetööd vähemalt rahuldavalt ja tema kursusehinde parandamise aega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;
15.1.6. kui õpilane on täitnud gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
15.1.7. õpilase surma korral. 

16. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

16.1. Kooli hoone territooriumil on videovalve.

16.2. Videovalve otsepilti ja salvestisi võib kasutada Antsla Gümnaasiumi hoone, territooriumi ja territooriumile paigaldatud vara kaitseks ning territooriumil viibivate isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks.

16.3. Digitaalsed videosalvestid võimaldavad vaadata sündmusi tagasiulatuvalt. Arhiiv säilitatakse 30 päeva ja siis kirjutatakse informatsioon uute salvestustega üle. Täiendavat pildiarhiivi ei salvestata.

16.4. Juurdepääsuõigus videovalve otsepildile ja salvestistele on kooli direktoril, direktori asetäitjal majanduse alal ja infojuhil.