Ettevõtlik kool

Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov mõtlemine, uuenduslik tunnetus, saavutusvajadus, unistused, tegutsemisjulgus ja vastutus. Ettevõtlikkus võib avalduda kõigis eluvaldkondades. Me saame ettevõtliku inimese puhul rääkida loovusest, uuendusmeelsusest, uudishimust, ambitsioonikusest ja vastutusest.

Antsla Gümnaasium liitunud Ettevõtliku Kooli programmiga, mille moto on: „TAHAN – SUUDAN – TEEN.“

Projektis „Koolipingist ettevõtjaks osales kogu koolipere. Toimusi jõulueelne töötubade päev ja heategevuslik jõululaat. Kõik õpilased külastasid mööbliettevõtet Inno ja kõik õpilased osalesid ettevõtlusmängudes „Ettevõtlik pere“ ja „Ettevõtlik kodanik“.

Koolipere on liitunud mitmete projektidega, mis annavad tegutsemisvõimalusi nii suurtele kui ka väikestele. Oleme Tervist edendav kool, Liikuma kutsuv kool, KiVa, VEPA, meie koolis on T.O.R.E. liikumine. Meil on aktiivne õpilasesindus. Osaletakse projektis Noor Hea Kodanik. Koolis tegutsevad õpilasfirmad, minifirmad ja mini-minifirmad. Viie kooli projekt „Õppekodade loomine“ on kõige uuem saavutus.

Peame tähtsaks kõigi koolis olevate inimeste (õpetajad, koolitöötajad, õpilased) osalust koolivälistel konkurssidel ja võistlustel, õpetajad ja õpilased on kooliväliselt aktiivsed. Oleme loonud oma koolis ettevõtlikkuse täiendkoolituse süsteemi, on olemas õpetajate enesetäiendamise ja kogemuste vahetamise süsteem. Koolis hinnatakse kõrgelt erinevaid koostööprojekte. Toimub pidev PR töö. Koolis on ettevõtlusõpe lõiminguna I, II ja III kooliastmes ja valikainena gümnaasiumis. Tähtsal kohal koolis on koostöö partneritega ja lapsevanematega. Iga-aastased rahuloluküsitlused annavad hea tagasiside koolis toimuvale.

Ettevõtlikkust on käsitletud ka riiklikus õppekavas üldpädevusena. Samuti läbivates teemades on tähtsaks kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

17. oktoobril 2019.a Paide Muusika- ja Teatrimajas toimunud haridusprogrammi Ettevõtlik kool Haridusfestivalil tunnustati Antsla Gümnaasiumi hõbetaseme kvaliteedimärgiga.
Saavutatud hõbetase kehtib 31.12.2022.

Ettevõtliku Kooli projekti kohta saab rohkem teada veebileheltlink opens on new page.

Hindamisjuhend õppeasutusele ettevõtliku õppe standardi hindamistegurite tasemete määramisekslink opens on new page

Avaldatud 12.08.2019. Viimati muudetud 24.01.2022.