Ettevõtlik kool

Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov mõtlemine, uuenduslik tunnetus, saavutusvajadus, unistused, tegutsemisjulgus ja vastutus. Ettevõtlikkus võib avalduda kõigis eluvaldkondades. Me saame ettevõtliku inimese puhul rääkida loovusest, uuendusmeelsusest, uudishimust, ambitsioonikusest ja vastutusest.

Antsla Gümnaasium liitunud Ettevõtliku Kooli programmiga, mille moto on:

„TAHAN – SUUDAN – TEEN.“

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool Haridusfestivalil 12. oktoobril 2017. aastal sai Antsla Gümnaasium baastaseme.

17. oktoobril 2019. aastal Paide Muusika- ja Teatrimajas toimunud haridusprogrammi Ettevõtlik Kool Haridusfestivalil tunnustati Antsla Gümnaasiumi hõbetaseme kvaliteedimärgiga

23. novembril 2023. aastal jagati Setomaal Ilmaveere keskuses Võru maakonna ettevõtlikele inimestele ja organisatsioonidele tunnustusi. Teiste tublide tegijate hulgas sai tunnustuse Võru maakonnas Ettevõtliku Kooli kuldtaseme saavutanud Antsla Gümnaasium.

2023. aasta septembris esitas Antsla Gümnaasium taotluse ettevõtliku õppe kvaliteedimärgi vastavusseires osalemiseks ja kuldtaseme saavutamiseks. Koostati Ettevõtliku Kooli Standardi kriteeriumeist lähtuv ning tõendusmaterjalidel põhinev eneseanalüüs, mida hindasid Ettevõtliku Kooli programmijuht ning välisseire komisjoni liikmed.

Kooli eneseanalüüsi ja välisseire tulemusena jõudis komisjon järeldusele, et kooli alusdokumentides on ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks püstitatud eesmärgid ja kavandatud tegevused. Koolis arendatakse ettevõtlikkuspädevust teadlikult ja süsteemselt koolimeeskonna, lastevanemate ja koostööpartnerite koostöös - ettevõtliku eluhoiaku kujundamine kajastub nii kooli alusdokumentides kui väljendub koostöistes tegevustes. Koolis rakendatakse ettevõtlikku töö- ja õppekorraldust ning haridusasutus on ettevõtlikkuse rakendaja ning kogemuste jagaja maakonna ja riigi tasandil. Ettevõtlikkuspädevust ning ettevõtlikku eluhoiakut kujundatakse paljude koostöiste tegevuste kaudu. Ettevõtlikes ühisprojektides osalevad tavapäraselt kõik õpilased ja õpetajad ning lapsevanemad. Partnerite kaasatus kooli tegevustesse on märkimisväärne. Kool rakendab õppetöös erinevaid haridusprogramme, mis koostöiselt aitavad ellu viia kooli põhiväärtusi ja rikastavad õppetööd. Õpetajad rakendavad erinevaid õppemetoodikaid, osalevad paljude projektides. Ettevõtlikes ühisprojektides osalevad võimalusel kõik õpilased ja õpetajad. Kooli õppe- ja kasvatusprotsess on põhjalikult läbi mõeldud ja vastab kuldtaseme hindamiskriteeriumitele.

Antsla Gümnaasium on innovaatiline ja uuendusmeelne, motiveeritud ja arengule orienteeritud.

Antsla Gümnaasium vastab Ettevõtliku Kooli standardi kuldtaseme kvaliteedimärgisele.
Kvaliteedimärgis antakse õppeasutusele kolmeks aastaks ja kehtib 31.12.2026. aastani.

Avaldatud 12.08.2019. Viimati muudetud 27.11.2023.