Tervist edendav kool

ANTSLA GÜMNAASIUM on Tervist Edendav Kool

Euroopa tervist edendavate koolide võrgustik – ENHPS (European Network of Health Promoting Schools) sai alguse 1992. a Maailma Terviseorganisatsiooni, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu Nõukogu algatusel. Eestis sai Tervist Edendavate Koolide võrgustik alguse 1993. aastal, kui liitusid esimesed 10 kooli.

Tervist Edendava Kooli võrgustiku liikmeks olemine tähendab pidevat arengut sellise kooli poole, kus kõigil on hea ja turvaline olla. Eesmärgiks on edendada koolis ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist, sotsiaalset ja füüsilist keskkonda.

Võrgustik annab võimaluse koostööks ning kogemuste vahetuseks, motiveerib olema teistele eeskujuks ja pakub võimaluse osaleda võrgustiku üritustel.
Tänaseks on Eestis ligi kakssada tervist edendavat kooli, kuid liikumise põhimõtete elluviijaid on tunduvalt rohkem. Tervist edendavates koolides on moodustatud aktiivsetest ja teadmistega inimestest tervisenõukogud. 
Antsla Gümnaasiumi tervisenõukogu juhib ja koordineerib kooli tervisealast tegevust. Tervisenõukogu suunab sihipäraselt õpilaste ja kooli personali tervislikuks arenguks vajalikke tegevusi. 

Kooli tervist, heaolu ja õppimist toetavad tegevused:

 • teadmisi ja oskusi  arendatakse erinevates klassivälistes tegevustes ning lõimingutundides: korraldatakse õppekäike, matkasid, külastatakse ettevõtteid, tutvutakse paikkonna tervist edendavate asutustega;
 • kutsutakse kooli külalislektoreid;
 • tehakse koostööd huvigruppidega koolis, paikkonnas;
 • osaletakse tervisealastel koolitustel;
 • osaletakse maakonna ohutusalastes projektides ja kampaaniates, koolidevahelistes projektides ja koostööpäevadel;
 • osaletakse koolis, paikkonnas toimuvatel tervist edendavatel üritustel;
 • jälgitakse kooli sotsiaalset keskkonda ning tehakse ettepanekuid koolipere liikmete omavahelisi suhete parandamiseks;
 • arendatakse kooli füüsilist keskkonda liikumistegevuste võimaldamiseks;
 • koolipere liikumisharjumuste kujundamiseks korraldatakse spordipäevi, liikumisvahetunde, toimuvad huviringid;
 • märgatakse õpilaste tervislikku seisundit, toetatakse ja leitakse probleemidele lahendused;
 • leitakse tegevusi, mis tõstavad õpilaste ja koolitöötajate teadlikkust tervislikust eluviisist, et ennetada ning vähendada riskikäitumist;
 • pööratakse tähelepanu tervislikule toitumisele ning osaletakse Tervise Arengu Instituudi poolt pakutavates kampaaniates. 

Kool on liitunud programmidega Liikuma Kutsuv Kool ja Ettevõtlik kool, kiusuennetusprogrammiga KiVa, ennetusprogrammiga VEPA.

Koolis on aktiivseks liikumiseks loodud sisemine siseteviserada, paigaldatud ronimissein. Õuealal on mänguväljak kiikude ja ronimisvõimalustega ning multifunktsionaalne palliväljak.

Kooli tervisenõukogu ülesanneteks on:

 • valida tervisenõukogu
 • lähtuvalt koolitervise seisundist sõnastada tegevuseesmärgid
 • koostada tegevuskava eesmärkide saavutamiseks ja jälgida selle täitmist
 • teha ettepanekuid kooli terviseedenduse, haiguste ennetamise, tervishoiu ja tervisekaitse parandamiseks kooli direktsioonile või kohalikule omavalitsusele
 • osaleda ettepanekutega kooli arengukava väljatöötamises

Pidev suhtlemine ja koostöö aitab koolil oma tervisedenduslikke eesmärke saavutada.

Lähemalt saab tutvuda kooli terviseedendamisega. 
Tervise edendamine koolislink opens on new page

 

 

Avaldatud 18.09.2019. Viimati muudetud 25.01.2022.